30/9/20

Pla de Reobertura de les aules l’ ETG

"Volem preservar en tot moment la salut tant de l’alumnat com de l’equip educatiu"


l'1 d’octubre comencem el nou curs 2020-2021 a l’Escola de Teatre del Gironès i la situació d’aquest moment necessita d’un pla d’actuació que ens permeti la represa de l’activitat preservant en tot moment la salut tant de l’alumnat com de l’equip educatiu.

Així doncs, seguint els requeriments del Protocol que aquests últims dies s’ha presentat des dels Departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya, hem preparat el Pla de Reobertura de les aules l’ETG amb les mesures següents:

1.   Requisits bàsics

 • El Consell Comarcal i el Centre de Formació Teatral El Galliner han de tenir disponible i actualitzat un fitxer amb les dades de filiació i contacte de l’alumnat pel cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.
2.   Requisits d’accés al Centre
 • Els pares/tutors han de verificar, abans d’anar a l’Escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no presenti cap símptoma de malaltia.
3.   Instal·lacions
 • Es mantindrà la distància de seguretat.
 • Les aules i els elements d’us didàctic es desinfectaran abans i després de cada classe.
 • A part de l’habitual neteja i desinfecció diària, es procedirà a la ventilació de les aules.
 • No es permetrà que l’alumnat s’ajunti en grups fora de l’aula.
 • El professorat serà el responsable de ventilar l’aula abans i després del seu ús.
4.   Utilització de les instal·lacions

4.1.   Organització entrades i sortides

4.1.1.   Entrades
 • L’alumnat haurà d’accedir al Centre on es faci l’aula amb el temps suficient per tal de poder estar correctament equipats per l’inici de les classes amb puntualitat.
 • L’alumnat haurà de venir amb mascareta (mantenint-la posada cobrint nas i boca fins entrar a l’aula).
 • L’alumnat es netejarà les mans abans i després de classe a més d’utilitzar el líquid hidroalcohòlic que trobaran a l´entrada del Centre.
 • L’alumnat esperarà a fora el Centre 10 minuts abans de l’inici de les classes. El professorat serà l’encarregat de recollir-lo i dur-lo a l’aula.
4.1.2.   Sortides
 • El professorat serà l’encarregat d’acompanyar l’alumnat a fora el Centre. Preguem puntualitat a l’hora de la recollida igual que a l’hora de l’entrada.
4.2.   Classes.
 • L’alumnat tindrà assignada l’aula on s’impartirà la classe a la que han d’assistir.
 • Cal que l’alumnat vingui canviat de casa i amb roba còmoda. En cas que no pugui ser, cal que porti una bossa per dipositar-hi tota la roba del carrer i les sabates. Aquesta bossa l’entrarà a classe.
 • Caldrà portar mitjons nets. Les classes no les faran descalços ni amb els mitjons del carrer.
 • El professor portarà mascareta obligatòriament. L’alumnat també sempre que no es pugui mantenir la distància.
 • L’alumnat haurà de portar el seu material fungible si es dóna el cas (bolígraf, fulls de paper, etc.)
 • L’alumnat haurà de portar una cantimplora d’aigua per beure.
4.3.   Centres.
 • Atenent a les recomanacions de les autoritats sanitàries no podrà haver-hi persones esperant dins els Centres.
4.3.1.   Objectes perduts
 • En situació de COVID no ens fem responsable dels objectes perduts. Les mascaretes i altres objectes perduts que trobem dins de l’aula al finalitzar la classe, seran llençats.
5.   Activitats
 • Fins a previ avís queden anul·lades totes les activitats dins i fora del Centre.
 • No es farà cap mena de celebracions.
6.   Serveis
 • Carnet ETG. Es donarà el 1r dia de classe.
7.   Professorat

Durant el temps de permanència a les instal·lacions es prendran totes les mesures de protecció i prevenció sanitàries:
 • Utilització de mascareta que cobreixi nas i boca.
 • Neteja i desinfecció de mans en l’accés a les instal·lacions i després de les classes.
 • Manteniment de la distància de seguretat (excepte en els moments en que l’activitat didàctica no ho faci possible).
 • Seguiment i control del compliment de les mesures de protecció i prevenció per part de l’alumnat.
8.   Seguiment i control
 • En el cas que un alumne/a presenti símptomes durant la classe es trucarà als pares / tutors perquè el vinguin a buscar. En cas que sigui COVID es trucarà a tots els seus companys de grup perquè facin la quarantena.
 • Al grup en quarantena se li enviarà material didàctic teatral que enviarem des de l’escola.